TERMICZNE PRZETWARZANIE OSADU ŚCIEKOWEGO

Gospodarka osadowa w oczyszczalniach ścieków musi być prowadzona w sposób zapewniający właściwy dobór procesów przeróbki osadów co ma znaczący wpływ na późniejsze metody ich wykorzystania, czy też unieszkodliwiania. Podejmując decyzję o wyborze odpowiedniego sposobu zagospodarowania osadów ściekowych należy rozważyć zarówno aspekty techniczne, ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz uwarunkowania lokalne.

Istnieje wiele metod postępowania z osadami ściekowymi: zagospodarowanie (w rolnictwie, do rekultywacji terenów, itp.), składowanie (zabronione od 1 stycznia 2016 roku) oraz termiczne przekształcanie (spalanie, zgazowanie, piroliza). Każdy osad ściekowy jest inny. Jego skład fizyko – chemiczny zależy od rodzaju i ilości ścieków dostarczanych na oczyszczalnię oraz metod ich oczyszczania. Dlatego warto wziąć to pod uwagę i wybrać metodę, pozwalającą na maksymalne wykorzystanie związków zawartych w osadach, np. fosforu.

Jednym z rozwiązań pozyskania fosforu z surowców wtórnych jest proces EuPhoRe ®, pozyskujący fosfor z przekształcanych termicznie osadów ściekowych.  Pozwala on na odzyskiwanie związków fosforu z pozostałości po spalaniu osadów ściekowych i wykorzystanie ich jako nawozu.

W procesie EuPhoRe® wykorzystano unikalną technologię Redox do termicznego przekształcania osadów ściekowych. Proces prawie całkowicie wykorzystuje potencjał energetyczny osadu i odzyskuje zawartych w nim 100% fosforanów. W pierwszym etapie (przebiegającym w warunkach  redukcyjnych) następuje przejście do fazy gazowej związków węgla, a co za tym idzie zmniejszenie jego zawartości w osadzie. Dzięki natychmiastowemu przejściu z warunków redukcyjnych do utleniających i automatycznemu wzrostowi temperatury  uzyskujemy fosfor w postaci łatwo przyswajalnej jako nawóz.

Gazy z procesu pirolizy (I etap redukcyjny) i gazy procesowe (II etap utleniający) są wykorzystywane termodynamicznie. Dzięki wprowadzeniu dodatków, takich jak sole metali alkalicznych i/lub  metali ziem alkalicznych  (KCl, MgCl2) przed oczyszczaniem, osiągnięto skuteczną redukcję metali ciężkich w produkcie końcowym. Chlorki metali ciężkich są oddzielane od gazów spalinowych i mogą być oczyszczane w fazie czyszczenia gazu.

Główne cele zastosowania procesu EuPhoRe® to:

 • 100% odzysk fosforanów.
 • Możliwie najlepsza biodostępność fosforanów.
 • Maksymalne stężenie fosforanów.
 • Zmniejszenie i/lub zniszczenie wszystkich istotnych substancji niebezpiecznych.
 • Zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi nawozów.
 • Wysoka sprawność energetyczna.
 • Bezodpadowy proces.
 • Pracująca instalacja w zakładzie przemysłowym (30.000 t osadu/rok).
 • Osad komunalny oczyszczany jest tylko w jednym etapie bez dodatkowego procesu suszenia. Składowanie i drugi etap chemicznego lub termiczno – chemicznego oczyszczania popiołu nie jest konieczne.

 

EuPhoRe® jest dwustopniowym procesem rozkładu termicznego, przebiegającym w kilku następujących po sobie etapach:

 1. Mechaniczne rozdrabnianie do granulacji do 10 mm (jeżeli konieczne).
 2. Mieszanie z dodatkami do usuwania metali ciężkich (jeżeli konieczne).
 3. Reaktor redukcyjny (etap I) i podgrzewający do temperatury 650 – 750°C.
 4. Reaktor utleniający (etap II) w warunkach tlenowych, a tym samym z autonomiczną inicjacją utleniania po spalaniu pozostałości węgla w temperaturze 900 – 1000°C.

 

Wyróżnia się dwa główne produkty Procesu EuPhoRe:

 • Gaz energetyczny, który można wykorzystać do: suszenia, chłodzenia i/lub ogrzewania, produkcji energii elektrycznej,
 • Fosfor mineralny do produkcji nawozów, jako produkt końcowy.

 

Proces EuPhoRe® może być montowany zarówno jako kompletny system (etap nr 1 i etap nr 2 plus spalanie gazu i system czyszczenia gazów spalinowych).

Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Wszystkie dane kontaktowe podane są w dziale „Kontakt”.

Przewiń do góry