Demineralizacja

Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej rozpuszczonych soli. Miarą stopnia demineralizacji jest przewodnictwo właściwe wyrażone w µS/cm. Woda wodociągowa w zależności od pochodzenia ma przewodnictwo właściwe rzędu; 400 -1000 µS/cm. Dopuszczalna maksymalna wartość  przewodnictwa właściwego w wodzie do picia to: 2500 µS/cm.
Najczęściej demineralizację realizuje się na drodze:

   1.wymiany jonowej,
   2.odwróconej osmozy,
   3.elektrodejonizacji.

Wymiana jonowa

Wymiana jonowa polega na zastąpieniu jonów znajdujących się w roztworze  wodnym jonami wodorowymi i wodorotlenowymi.
Wymiana prowadzona jest w układzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest kationitem silnie kwaśnym – regenerowanym kwasem, a druga anionitem (na ogół silnie zasadowym) -regenerowanym zasadą. Z reguły pracują dwa komplety; zapewniające ciągłość poboru wody podczas regeneracji.. Uzyskuje się duży stopień demineralizacji . Ścieki po regeneracji kolumn wymagają neutralizacji przed odprowadzeniem do kanalizacji.


Odwrócona osmoza

Demineralizacja wody polegająca na rozdziale na dwa strumienie: jonów rozpuszczonych w wodzie i wody. Metoda ta pozwala  na usunięcie z wody cząstek zawieszonych o wymiarach w zakresie 10-1 – 10-3um. Podstawą procesu jest zjawisko polegające na transporcie jonów przez błonę półprzepuszczalną tj. przepuszczalną dla rozpuszczalnika (woda), a nieprzepuszczalną dla substancji rozpuszczonych (jony metalu). Proces jest realizowany po przyłożeniu ciśnienia po stronię zasilania wody. Skuteczność rozdziału jest rzędu 75%. Metoda odwróconej osmozy znalazła zastosowanie do oczyszczania wody pitnej, odsalania wody morskiej , przygotowania wody dla energetyki – kotły parowe, wody technologicznej oraz do oczyszczania odcieków spod składowisk odpadów (zapraszamy do zapoznania się z technologią w zakładce oczyszczanie odcieku techniką membranową).  

Roztwór który ma być rozdzielany  metodą odwróconej osmozy nie powinien powodować nieodwracalnych uszkodzeń membran. W związku z powyższym, przed jednostką R/O  w zależności od potrzeb zalecana jest : filtracja wstępna, odżelazianie, zmiękczanie, filtracja ochronna. Zamiast zmiękczania w niektórych przypadkach stosuje się dozowanie do wody przed R/O  antyskalantów. Jest to szczególnie ważne przy obecności w wodzie krzemionki.

Istotna jest konserwacja na bieżąco instalacji R/O. Polega ona na  okresowym płukaniu membran preparatami chemicznymi oraz w przypadku dłuższych postojów zakonserwowanie membran.
Urządzenia R/O wyposażone są z reguły w: wskaźnik pracy, wskaźnik jakości permeatu, sygnalizację zakłóceń, wskazanie jakości wody. W urządzeniu zamontowane są króćce umożliwiające  płukanie chemiczne membran. 

Dostępne są instalacje R/O f-my JUDO WASSERAUFBEREITUNG w pełnym asortymencie ( www.judo.eu )

 

Instalacja R/O

Przewiń do góry